Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Het belang van de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s)

We vinden het fijn als ouder(s)/verzorger(s) zich betrokken voelen bij de school.
Als u de kinderen brengt, bent u van harte welkom om het werk te bekijken of gewoon uw kind nog even gezelschap te houden tot dat we beginnen. De oudere kinderen spelen voor aanvang van de school nog even buiten. Uw kinderen voelen zich beter thuis op school als er een goed contact is met de school. Iedere ouder/verzorger kan helpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei zaken. Als ouder(s)/verzorger(s) op school meehelpen, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten en uiteindelijk de directeur van de school. Een uitzondering hierop vormt de medezeggenschapsraad.
 
We nemen ouders serieus als gesprekspartner en willen hen actief betrekken bij kwaliteitsverbetering. Jaarlijks organiseren we een ouderpanel.
 

Ouderpanel

Uit alle groepen worden jaarlijks willekeurig een aantal ouders gevraagd om deel te nemen aan het ouderpanel. Het ouderpanel is een overleg tussen een wisselende groep ouders/verzorgers en de directie van de school. Tijdens het overleg met het ouderpanel stellen wij belangrijke onderwerpen aan de orde zoals sfeer en schoolklimaat, informatieverstrekking en communicatie.
 

De Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten.
De MR op de Woert bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders/verzorgers.  Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. Eén keer per drie jaar vinden er verkiezingen plaats.
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds 1 januari 2009 is er in de gemeenten Coevorden en Hardenberg een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De GMR telt 10 leden waaronder een voorzitter. Vijf leden vormen de oudergeleding en vijf leden vormen de personeelsgeleding. In een reglement dat in alle scholen ter inzage ligt zijn de rechten en de plichten van de GMR vastgelegd. De GMR is een overlegpartner van het Bevoegd Gezag en spreekt over alle bovenschoolse onderwerpen. De GMR is actief in de beleidsvoorbereiding en heeft ten aanzien van besluitvorming instemmings- of adviesrecht die zijn vastgelegd in het reglement. Bovenschoolse onderwerpen die jaarlijks aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:  
De vergaderingen worden eens in de zes weken gehouden en zijn openbaar. Het vergaderschema staat vermeld in de informatiekalender op de website van school. De agenda en de bijbehorende stukken liggen op school ter inzage.
 

Activiteiten Commissie (AC)

Onze school heeft een activiteitencommissie waarin ouders/verzorgers van de leerlingen zitting hebben, meestal uit iedere groep een ouder. De voorzitter is een leerkracht uit het onderwijsteam van de school. In een huishoudelijk reglement zijn de taken, bevoegdheden en de procedure met betrekking tot het rooster van aftreden beschreven. De AC is een groep ouders/verzorgers die actief behulpzaam is bij vieringen, festiviteiten, klussen en nog veel meer.
 

Financiële Commissie (FC)

Binnen de school hebben we te maken met twee geldstromen: rijksinkomsten en niet- rijksinkomsten
Met ingang van 1 januari 2007 is de bekostigingssystematiek veranderd (lumpsum) en hebben wij de besteding van de niet-rijksinkomsten losgekoppeld van de school. De FC beheert deze gelden. De MR is toezichthouder van de stichting.
De niet-rijksinkomsten bestaan uit de ouderbijdrage en gelden verkregen uit acties en/of fondsen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de oudergeleding van de MR. Voor wie de gevraagde bijdrage moeilijk kan betalen, is er de mogelijkheid om een regeling te treffen met de schoolleiding. De ouderbijdrage wordt gestort op de rekening van de Financiële Commissie welke wordt beheerd door de penningmeester van de Financiële Commissie. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten bekostigd, bijvoorbeeld schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, sportevenementen, culturele activiteiten etc. Naast deze activiteiten beheert de FC ook de schoolreis- en kampgelden. De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af aan de ouders/verzorgers.
 

Hulp van ouder(s)/verzorger(s)

De hulp van ouders/verzorgers is haast niet meer weg te denken uit de school.
Sommige ouders/verzorgers willen helpen als het nodig is, andere ouders/verzorgers willen ook wekelijks op vaste tijden helpen.
Ouderhulp wordt gevraagd via de School App voor hulp bij diverse activiteiten.
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief 
Ouderapp 
Ouderavonden 
Kijkavond/middag 
 
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissie (AC)
Schoolfeesten  
Afscheid groep 8 
Kinderboekenweek
Lente actie 
Kriebelteam
Vervoer en begeleiding van uitstapjes
 
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Ouderpanel 
 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders  Oudertevredenheidsonderzoeken 
Ouderpanel  
10-minutengesprekken 
 
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) 
 
Rapport en rapportbespreking en/of portfoliogesprekken (2 keer per jaar) 
Tien minutengesprek aan begin van het schooljaar 
Informatieavond begin schooljaar  
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)