De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Schoolondersteuningsprofiel


Wat is het schoolondersteuningsprofiel?


In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 
Deze school maakt onderdeel uit van Onderwijsstichting Arcade en tevens van het 
samenwerkingsverband Veld, vaart en vecht afdeling Slagharen. Klik hier voor meer informatie >> 
Hier vindt u tevens meer informatie over de werkwijze en verwijzing. 
 

Samenvatting schoolondersteuningsprofiel 


Het schoolondersteuningsprofiel ligt ter inzage op onze school. Hieronder volgt een samenvatting. 
 

Zorgstructuur op de Woert

De leerlingenzorg op de Woert wordt op drie verschillende ondersteuningsniveaus weergegeven. In het zorgbeleidsplan worden de volgende ondersteuningsniveaus onderscheiden.
Niveau 0: De leerling heeft voldoende aan het reguliere groepsaanbod.
Niveau 1a: De leerling heeft (meer of mindere intensieve) ondersteuning nodig om de groepsdoelen te kunnen bereiken.
Niveau 1b: De leerling heeft weinig instructie en verwerkingsstof nodig om de groepsdoelen te bereiken. We hebben het hier dus over de meer presterende leerlingen
Niveau 2a: Voor deze leerlingen is het niet mogelijk om de groepsdoelen te bereiken, ook niet wanneer die beperkt worden tot minimumdoelen. We hebben het hier over de leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld.
Niveau 2b: Voor deze leerlingen zijn de groepsdoelen niet toereikend, ook niet wanneer aanvullende verrijkingsdoelen worden opgesteld. We hebben het hier over de hoogbegaafde leerlingen die aangewezen zijn op versnellen en eventuele aanmelding voor “Breinstein”.
 

Groepsplannen

Uitgangspunt van de school is dat de extra hulp in de eerste plaats in de groep wordt gegeven door de eigen leerkracht. Dit is het meest effectief. Om de zorg goed te kunnen bieden, stellen de leerkrachten (groeps)plannen op voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen.
 

Leerlingbespreking

Tweemaal per jaar wordt er voor elke groep een leerlingbespreking gepland. Aan dit overleg nemen de interne begeleider en de groepsleerkracht(en) deel.
De inhoud van deze gesprekken is vijfledig:
•             Bespreking van de groepsplannen;
•             Voortgang van de (zorg)leerlingen;
•             Toetsresultaten van de methode gebonden toetsen en citotoetsen;
•             Mogelijkheid tot inbrengen van een nieuwe zorgleerling door de leerkracht;
•             Mogelijkheid tot bespreking van een (problematische) situatie in de groep.
 
In dit gesprek kan de leerkracht aangeven dat problemen bij een bepaalde leerling ernstig zijn en dat extra instructie en oefening tot onvoldoende resultaat leiden. De IB-er maakt samen met de leerkracht een grondige analyse van de problemen en er wordt een plan van aanpak (handelingsplan of begeleidingsplan) opgesteld. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierin ook betrokken en in een zo vroeg mogelijk stadium uitgenodigd voor een gesprek. Het doel is: gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben.
 

Inroepen van externe ondersteuning

Indien er, ondanks inzet van handelingsplannen en extra zorg, sprake is van leerachterstand of stagnatie, dan kan de IB-er de hulp inroepen van de orthopedagoog van Arcade. In eerste instantie zal er sprake zijn van een consultatie. Vervolgens kan er een psychologisch onderzoek plaatsvinden. Ook kan een beroep gedaan worden op de collegiale consulenten (CC-ers) of Ambulante Begeleiders (AB’ers) van het WSNS Vaart, Veld & Vecht. Uiteindelijk kan dit leiden tot het opnieuw opstellen van een handelingsplan, op basis van de conclusie van andere inzichten in de problematiek. Ook is het mogelijk om te besluiten de leerling te laten doubleren of een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen.
 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

In een aantal gevallen zal besloten worden tot het volgen van een eigen leerlijn. Dit betekent dat de leerling een aangepast programma volgt binnen onze school. De inhoud van deze individuele leerlijn en de consequenties voor wat betreft het te verwachten eindniveau worden met de ouder(s)/verzorger(s) besproken en vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Bij voorkeur wordt pas vanaf groep 6 gestart met een individuele leerlijn. De criteria voor het opstellen van een OPP liggen vast in het zorgdocument.
 

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)

Soms blijkt dat de aangeboden hulp niet afdoende is voor de leerling. Dan kan er een beroep worden gedaan op de CAT. Deze commissie bestaat uit de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werkster, de schoolarts en de Interne Begeleider van SBO De Vonder. Deze commissie bekijkt welke specifieke hulp het kind nodig heeft en welke vorm van onderwijs het meest geschikt is voor het kind. Indien de basisschool de gevraagde zorg niet kan bieden, kan een plaatsing op een SBO/ SO school aangevraagd worden. De CAT beslist over een dergelijke plaatsing. Voor aanmelding wordt altijd aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling toestemming gevraagd.

 

Gediplomeerde specialisten op school 

 
Specialist Aantal dagdelen
Intern Begeleider 

5

Hoogbegaafdheidsspecialist 

Taakbeleid 

Taalspecialist 

Taakbeleid 

Rekenspecialist 

Taakbeleid 

Gedragsspecialist 

Taakbeleid